Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Korzyści z udziału

- zbudowanie wizerunku certyfikowanego kierunku studiów jako nowoczesnego, przyszłościowego, dostosowanego do wyzwań rynku pracy,

- poznanie i promocja pozycji certyfikowanego kierunku na tle analogicznych lub podobnych kierunków w skali regionu i kraju,

- zbudowanie rozpoznawalności kierunku na rynku oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej,

- promocja akredytowanego kierunku w mediach, grupie kandydatów na studia i środowiskach gospodarczych,

- obiektywna weryfikacja kierunku studiów pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacyjnych określonych w Regulaminie Konkursu,

- uzyskanie niezależnej, zewnętrznej oceny jakości kształcenia na ocenionym kierunku, której dokonują eksperci cieszący się niekwestionowanym autorytetem i znaczącym dorobkiem naukowym lub zawodowym,

- uzyskanie cennych rekomendacji pomagających podnosić jakość kształcenia na akredytowanym kierunku i dostosowywać go do potrzeb rynku pracy,

- rzetelna ocena oparta na wiarygodnej, jakościowej metodologii dostosowanej do specyfiki akredytowanych kierunków studiów,

- poufność danych - wszystkie przekazywane informacje są pilnie strzeżone przez Organizatora Programu, a dane uczestników, którzy nie uzyskują certyfikatu „Studia z Przyszłością”, nie są podawane do wiadomości publicznej,

- mobilizacja do przeprowadzenia samooceny kierunku, w tym identyfikacji jego słabych stron i atutów w toku przygotowywania dokumentów akredytacyjnych,

- możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z reprezentantami innych uczelni, które uzyskają akredytację „Studia z Przyszłością”,

- udział w prestiżowej Gali Finałowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie połączonej z promocją nagrodzonych kierunków studiów.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: