Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Komisja akredytacyjna

W Komisji Eksperckiej oceniającej zgłoszone kierunki studiów zasiadają naukowcy (specjaliści w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższych i jakości kształcenia), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci środowisk gospodarczych. Członkowie Komisji wybrani zostali w postępowaniu konkursowym na podstawie analizy ich dorobku naukowego, eksperckiego i praktycznego. W skład Komisji wchodzą m.in.:

Prof. dr hab. Kazimierz Musiał – socjolog, specjalista w zakresie transformacji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. W latach 1997-2002 wykładowca Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie, w latach 2002-2004 pracownik naukowy Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald. Od 2012 dyrektor programowy Fundacji Naukowej Norden Centrum, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce współczesnych uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem roli uniwersytetów w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zagadnień zmian w obszarze polityki publicznej i jej konsekwencji dla szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska – prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 2012-2013 Pełnomocnik Rektora KUL ds. jakości kształcenia. Od 2000 roku Koordynator ds. dydaktycznych akredytowanego przy KUL Centrum Egzaminacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Paryżu (CCIP). Recenzent wniosków konkursowych w Narodowym Centrum Nauki, ekspert w projekcie „Innowacyjne formy kształcenia”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Członek licznych towarzystw naukowych, w tym m.in. Grammaire et contextualisation (GRAC). Od 2010 członek międzynarodowej grupy badawczej GRAC (EA 2288: Didactique des langues, des textes et des cultures, DILTEC; Ecole Doctorale 268), Université Paris III – Sorbonne Nouvelle (Francja).

Prof. dr hab. Józef Bednarek - pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Uczestnik projektu naukowego „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem w Warszawie. Członek Rady Merytoryczno-Konsultacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współautor ekspertyzy „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy” (komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).

Prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2014-2015 roku profesor wizytujący w Collegium Civitas w Warszawie. Pracował m.in. w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, był prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniujący podręczniki szkolne. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Od grudnia 2011 roku Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk - politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie szkolnictwem wyższym, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, zarządzanie publiczne). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. Autor licznych publikacji naukowych na temat szkolnictwa wyższego.

Dr Sławomir Rębisz – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskał na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005) na podstawie rozprawy „Przemiany szkół wyższych Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji systemowej: nauczanie, badania, zarządzanie”. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kształceniem ustawicznym, zorganizowanych przez College of Continuing and Professional Education Kennesaw State University w Kennesaw (Stanu Zjednoczone).  Senior Manager of Continuing Education - Certificate of Kennesaw State University, University System of Georgia, USA (2000). Współautor  „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 2010 - 2020 – projekt środowiskowy”. Ekspert krajowy oceny technicznej Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Współpracownik Fundacji Akademia Obywatelska.

Dr Stefan Wlazło - starszy specjalista ds. zarządzania oświatą na Wydziale Socjologii Uniwersytetu jagiellońskiego, kierownik Pracowni Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień jakość edukacji i procedur ewaluacji w edukacji.

Dr Aleksander Kobylarek  - adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się problemami edukacji w obliczu intensywnych zmian cywilizacyjno- kulturowych, metodami optymalizacji funkcjonowania szkoły wyższej w warunkach skoku cywilizacyjnego i wpływem nowych technologii na edukację. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na ten temat, w tym m.in. monografii „Absolwenci uniwersytetu w transformującym się społeczeństwie”. Prezes Fundacji Pro Scientia Publica. Koordynator i kierownik licznych grantów edukacyjnych i badawczych o zasięgu międzynarodowym.

Dr Anna Andrzejewska – pracownik naukowy Zakładu Edukacji Medialnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współpracownik Uczelnii Łazarskiego, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie.  Współautorka ekspertyzy „Rola i miejsce szkoły cyfrowej w społeczeństwie wiedzy”  (komponent badawczy rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, realizowanego przez Millward Brown S.A., na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Członek Rady Programowej i ekspert w projekcie „PI – Czas na zmianę – e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy”, realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
    
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: