Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

EDYCJA VI

Już wkrócte roztrzygnięcie VI Edycji Konkursu "Studia z Przyszłością" (2021). Lista Laureatów zostanie ogłoszona na uroczystej Gali, którą zorganizujemy niezwłocznie po ustaniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Obecnie trwa ocena aplikacji konkursowych.

Nasi eksperci:

-zapoznają się z ankietami samooceny opracowanymi przez uczelnie oraz z załącznikami do przesłanych dokumentów, w szczególności w postaci opisu efektów uczenia się dl ocenianego kierunku,

-eksperci zapoznają się z dokumentami dostępnymi w Biuletynach Informacji Publicznej uczelni, w tym m.in. z treścią programów studiów i poddają je kompleksowej analizie (analiza sylabusów, stosowanych metod dydaktycznych, metod ewaluacji efektów uczenia się, planów studiów, rozwiązań projakościowych etc.),

-eksperci zapoznają się z danymi o zasobach bibliotecznych uczelni, dorobku naukowym kadry etc. – między innymi za pośrednictwem Biuletynów Informacji Publicznej uczelni, serwisów takich jak USOS, systemu bibliotecznego SOWA i innych,

-w wielu przypadkach eksperci, jeśli dostrzegą taką potrzebę, organizują tzw. wizyty studialne na uczelniach, głównie w celu zweryfikowania bazy materialnej czy uzyskania opinii studentów i innych interesariuszy wewnętrznych kierunku (dotyczy to w szczególności kierunków praktycznych),

-eksperci pozyskują dodatkowe dane i informacje przydatne przy akredytacji kierunku z instytucji systemu szkolnictwa wyższego, np. z sytemu POLON, podobnie jak czynią to organizatorzy rankingów szkół wyższych,

-pomocny w ocenie jest ponadto system monitorowania losów absolwentów MNiSW czy raporty Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które są analizowane w toku oceny (jeśli kierunek poddawany ewaluacji był akredytowany przez PKA).

Eksperci pracują zarówno „z dokumentami”, jak i korzystają z innych metod ewaluacji jakości, w tym metody tzw. „tajemniczego klienta”, dzięki której można zweryfikować np. sposób, w jaki uczelnie udzielają kandydatom na studia informacji o swojej ofercie edukacyjnej (czy informacje te są rzetelne, pełne, wiarygodne, zgodne z prawdą itp.).
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: