Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Relacja z Gali 2016

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. W finale Programu, który służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Gośćmi Honorowymi uroczystości byli wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prof. Jan Wojtyła, były Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe. –Drugorzędne znaczenie przy ocenie studiów miało to, czy mamy do czynienia z kierunkiem inżynierskim czy humanistycznym. Pierwszorzędne zaś to, jaki twórcy kierunku mają pomysł na kształcenie, w jaki sposób uwzględniają oczekiwania pracodawców, opracowując programy nauczania i czy potrafią kreować u młodych ludzi postawy i umiejętności użyteczne rynkowo. Na wszystkich kierunkach studiów można kształcić absolwentów znakomicie przygotowanych do wyzwań zawodowych, jeśli tylko postawi się na rozwój kreatywności, odpowiedni model poszerzania horyzontów intelektualnych, rozbudzanie samodzielności, umiędzynarodowienie nauki. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest kierunek filozofia. W potocznym dyskursie często formułowany jest zarzut, że filozofia to „kuźnia bezrobotnych”. Tymczasem dane z rynku pracy świadczą o czymś zupełnie innym! Bezrobocie wśród filozofów jest jednym z najniższych w Polsce, gdyż absolwenci tego kierunku dysponują wieloma kompetencjami, o które dosłownie biją się pracodawcy, jak samodzielność intelektualna, komunikatywność, analityczne myślenie, twórcze podejście w zarządzaniu projektami i wiele innych – mówił podczas uroczystości prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tegoroczny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych.
 
O przyznaniu certyfikatów „Studia z Przyszłością” decydowała Komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiedli m.in. prof. Kazimierz Musiał, prof. Józef Bednarek, prof. Dariusz Rott, prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. Maciej Mitręga, prof. Danuta Kokocińska, dr Stefan Wlazło, dr Sławomir Rębisz, dr Aleksander Kobylarek, dr Anna Andrzejewska, dr Robert Partyka.  Każdą aplikację - poza naukowcami  - oceniali również reprezentanci środowisk gospodarczych, m.in. informatycy zajmujący się technologiami nauczania, menedżerowie firm, marketingowcy, finansiści.

 –Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W naszym Programie certyfikat uzyskało ponad 80 kierunków studiów, które, w opinii ekspertów, należą do grona akademickiej elity. Pozycja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy wciąż się zmienia, i to zmienia na lepsze, także dzięki inicjatywom i pomysłom polskich uczelni. Nie brak w kraju studiów, które poza kanonem wiedzy z danej dziedziny, gwarantują wartość dodaną w postaci niezliczonej liczby warsztatów, programów aktywizujących czy form współpracy z przedsiębiorcami.  Kierunki studiów z naszym certyfikatem należą do tego właśnie grona, stanowiąc dobrą odpowiedź na potrzeby rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  
 
Gala Finałowa Programu „Studia z Przyszłością” upłynęła w dostojnej atmosferze, którą dodatkowo pokreśliły wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych. W trakcie uroczystości adresowanej do reprezentantów kierunków humanistycznych i społecznych z interesującym wykładem wystąpiła prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a podczas Gali kierowanej do przedstawicieli kierunków technicznych, ścisłych, przyrodniczych i medycznych Goście mogli wysłuchać znakomitego wystąpienia prof. Jana Wojtyły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zaproszeni przez Fundację badacze – wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy – przedstawili swoje spostrzeżenia i rekomendacje na temat tendencji na rynku zatrudnienia współczesnych absolwentów szkół wyższych. 
 
Gala Programu „Studia z Przyszłością” była okazją do wręczenia certyfikatów i statuetek, ale także cennych dyskusji na temat jakości kształcenia pomiędzy przedstawicielami świata nauki, praktyki gospodarczej i organizacji pozarządowych. –Mamy nadzieję, że nasz Program przyczyni się nie tylko do promocji certyfikowanych kierunków, ale również do wymiany „dobrych praktyk” w dziedzinie edukacji dla rynku pracy – podsumował prof. Dariusz Rott.

Galeria zdjęć z Gali - kliknij!


 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: