Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

OPINIE LAUREATÓW

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Kierownik Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Marketing i komunikacja rynkowa” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kierunkiem unikatowym w skali kraju, stwarza możliwości studiowania zagadnień marketingu na obu stopniach studiów. Koncepcja Kierunku trafnie i w pełni wpisuje się zarazem w założenia Programu „Studia z Przyszłością”. Studiowanie na Kierunku pozwala na zdobycie szerokiej, kompleksowej, profesjonalnej wiedzy z zakresu marketingu na poziomie akademickim, kształtowanie niezbędnych - dla specjalisty marketingu - umiejętności i postaw […] Otrzymany certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie dodatkowe „Lider Jakości Kształcenia” są szeroko wykorzystywane w procesie komunikacji Uczelni z otoczeniem. Informacje zamieściliśmy na stronie Kierunku i Katedry Marketingu, na stronie Uczelni i Wydziału. Otrzymane wyróżnienia mocno akcentował Rektor naszego Uniwersytetu na uroczystości „Dzień Uniwersytetu” . Uznał je za znaczące dla tożsamości i jakości studiów na Kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Jest to właściwa droga, by podjąć także na innych kierunkach studiów trud spełnienia wysokich standardów Programu „Studia z Przyszłością”. Uważamy, że przyznane Kierunkowi certyfikaty stanowiły istotną przesłankę wyboru studiów przez kandydatów w bieżącym roku - na Kierunek MiKR zgłosiło się w lipcu 2016 r. blisko 5. kandydatów na jedno miejsce. W naszej opinii taki rezultat stanowi potwierdzenie koncepcji merytorycznej Kierunku i sposobu jej realizacji, jak i otrzymanych wyróżnień „Studia z Przyszłością” i „Lider Jakości kształcenia”.
 
Dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH, Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Kierunek „Transport” został uruchomiony stosunkowo niedawno, bo w 2010 r. Zdecydowano, że początkowo oferowane będą dwie specjalności: popularna w skali kraju „Logistyka transportu” oraz nowatorska - „Komputerowe wspomaganie w transporcie”. Uwzględniono bowiem fakt, że współczesny transport bazuje na nowoczesnych systemach informatycznych oraz wykorzystuje różnorodne programy komputerowe. Od specjalistów z zakresu transportu wymaga się nie tylko biegłego posługiwania arkuszem kalkulacyjnym, ale też znajomości specjalistycznego oprogramowania wspomagającego np. zarządzanie firmą transportową, planowanie rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej itp. W trakcie studiów studenci mają możliwość samodzielnego tworzenia algorytmów i aplikacji np. bazodanowych. Dodatkowo, doświadczenie grupy nauczycieli akademickich pozwoliło na uwzględnienie w programie kształcenia ważnych i aktualnych zagadnień ochrony środowiska w transporcie. Poza samą koncepcją kształcenia ważna jest także baza materialna. Dużym wsparciem dla kierunku była nagroda 1 mln złotych otrzymana od MNiSW w 2012 roku w konkursie na najlepsze kierunki kształcenia. Innym źródłem finasowania był projekt ATH-Łączy, realizowany w latach 2010-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwił on także intensyfikację współpracy z otoczeniem gospodarczym, między innymi poprzez finasowanie zajęć prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów.  W wyniku sugestii przedstawicieli firm i zarządców dróg zdecydowano o uruchomieniu od roku 2016/2017 kolejnej, innowacyjnej specjalności „Inteligentne Systemy Transportowe”. Na potrzeby tej specjalności finalizowana jest budowa na terenie kampusu ATH poligonu dydaktyczno-badawczego. Poligon składa się z dwóch zasadniczych części: infrastruktury drogowej oraz centrum monitoringu. Intencją twórców kierunku jest stała dbałość o doskonalenie koncepcji kształcenia przy uwzględnianiu zmieniających się potrzeb otoczenia gospodarczego. Z uwagi na bliskość dużych ośrodków akademickich, krakowskiego i śląskiego, istotne jest pozytywne zaistnienie kierunku w świadomości kandydatów na studia. Już samo zgłoszenie kierunku do I edycji Programu „Studia z Przyszłością” pozwoliło na zweryfikowanie koncepcji studiów przez grono niezależnych ekspertów. Uzyskanie natomiast certyfikatu oraz dodatkowo Lauru Innowacji niewątpliwie przyczyniło się do tworzenia pozytywnego wizerunku kierunku (jest to jeden z jedynie 4 kierunków z województwa śląskiego, które uzyskały ten zaszczytny certyfikat). Informacja o uzyskaniu certyfikatu została zamieszczona na stronach Uczelni, Wydziału oraz kierunku. W lokalnej prasie pojawiły się notatki z gali wręczenia nagród. Logo programu wykorzystywane jest w materiałach promocyjnych i reklamowych. Z pewnością znak jakości „Studia z Przyszłością” przyczynił się do tego, że w trudnej sytuacji związanej z niżem demograficznym, kierunek transport należy do jednego z dwóch najbardziej popularnych kierunków technicznych na ATH w 2016 roku.
 
Prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas w Warszawie
 
Dzisiejsza edukacja wymaga połączenia wszechstronnej teorii z praktycznymi umiejętnościami. Dlatego w Collegium Civitas przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego starannie oceniamy dopasowanie naszych programów do potrzeb rynku i oczekiwań studentów. Nasze programy konsultujemy z pracodawcami, ale jednocześnie dbamy o to, aby nasi studenci mieli szerszą perspektywę, a tę może zapewnić tylko gruntowna wiedza. Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" doceniła studia z zakresu socjologii o specjalności "Komunikacja zintegrowana - reklama, public relations, branding". Ta nowoczesna specjalizacja kształci pracowników w szybko rozwijającym się obszarze, który oferuje doskonałe możliwości kariery. Warto podkreślić, że szerokie spektrum przekazywanej wiedzy i praktycznych umiejętności podczas zajęć i warsztatów prowadzonych przez praktyków pozwala podjąć pracę zaraz po ich ukończeniu. Jednym z największych atutów wyróżnionej specjalizacji jest kadra, która pracuje ze studentami. Udało się nam pozyskać do współpracy wybitnych praktyków i osobowości świata reklamy i mediów. Dzięki temu przekazywana wiedza opisuje dzisiejszy stan rynku i biznesu. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu nowoczesnemu programowi studiów oraz innowacyjnemu podejściu dydaktycznemu, absolwenci „Komunikacji zintegrowanej” uzyskują istotną przewagę w budowaniu swojej kariery zawodowej na rynku pracy. Komisja Certyfikacyjna akredytowała również kierunek studiów podyplomowych "Manager CSR". To stosunkowo nowy obszar w Polsce, który Collegium Civitas wprowadziła z sukcesem do oferty edukacyjnej jako jedna z pierwszych w kraju. Zgłoszenie wybranych specjalizacji było dla nas ważne, ponieważ chcieliśmy zwrócić uwagę na wyjątkowość studiów w Collegium Civitas. Nasza uczelnia we wszystkich swoich działaniach skupia się na tym, jak kształcić aktywnych na wielu polach liderów. Chociaż studia w Collegium Civitas mają silnie praktyczny wymiar, to jednocześnie poszerzamy horyzonty naszych studentów tak, aby mogli rozwijać swoją karierę w długiej perspektywie. Naszym celem nie jest skupienie się na dzisiejszym rynku pracy i jego potrzebach. W Collegium Civitas kształcimy studentów tak, aby potrafili odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy za rok, ale również za 10 lat. Różnica polega tylko na tym, że  wraz z upływem czasu nasi absolwenci zajmują coraz wyższe stanowiska w hierarchii zawodowej, politycznej i społecznej. Tak postrzegamy prawdziwe studia - jako wielowymiarowy, otwierający wiele możliwości proces kształcenia, który wraz z upływem czasu wydaje owoce. I stąd też nasze hasło: „Collegium Civitas. Więcej niż studia!"
 
 
Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, Kierownik Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej:
 
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zdecydował się na udział w I edycji Programu "Studia z Przyszłością", wypełniając kwestionariusz akredytacyjny, upatrując w tym Programie możliwości potwierdzenia atrakcyjności kierunku, dostrzegając także walory marketingowe wyróżnienia w konkursie. Jako laureaci otrzymaliśmy zgodę organizatorów konkursu na wykorzystanie certyfikatu i znak jakości "Studia z Przyszłością" w działaniach marketingowych, które obejmują w pierwszej kolejności kanały informacyjne Politechniki Gdańskiej w postaci strony internetowej i wydawnictw wydawanych drukiem (broszur i informatorów), a następnie nagłośnienie sukcesu w trójmiejskich mediach lokalnych. W I Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” certyfikatem został nagrodzony kierunek o profilu ogólnoakademickim "Chemia Budowlana", studia I stopnia, realizowany od roku 2011 w formie stacjonarnej wspólnie przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej,  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Z punktu widzenia kandydata na studia najważniejszą mocną stroną kierunku jest możliwość zdobycia kwalifikacji, poszukiwanych przez pracodawców. Atrakcyjna jest także formuła realizacji programu w postaci studiów międzyuczelnianych: nauka trwa VII semestrów: semestr I, II i III studenci odbywają w uczelniach macierzystych, realizując kształcenie według identycznych planów i programów studiów. Semestr IV, realizowany również w uczelni macierzystej, jest semestrem specjalistycznym, na którym zajęcia prowadzone będą według odrębnych programów w każdej z uczelni. Semestr V i VI realizowany jest poza uczelnia macierzystą, studenci przebywają kolejno po jednym semestrze na każdej z uczelni partnerskich. Semestr VII (dyplomowy) realizowany jest w wybranej uczelni i kończy się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Na semestrze dyplomowym student może wybrać pomiędzy realizacją pracy dyplomowej w firmie komercyjnej, połączoną z praktyką zawodową lub w uczelni, w wybranym laboratorium. Każdy z trzech wydziałów partnerskich specjalizuje się w innej dziedzinie, dlatego międzyuczelniany charakter studiów pozwoli przyszłym inżynierom chemii budowlanej na zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Taka organizacja cyklu kształcenia okazuje się niezwykle atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy studiując wybrany kierunek, maja okazję poznać poza uczelnią macierzystą także środowisko innych uczelni, nawiązać szersze kontakty, zarówno naukowe, jak i towarzyskie.
 
 
Prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 
Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem. Wykorzystuje wiedzę nauk podstawowych (fizyki, chemii, biologii) w celu doskonalenia materiałów inżynierskich i wytwarzania nowych materiałów. Cechy użytkowe wszystkich przedmiotów i urządzeń, którymi się posługujemy zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane. Właściwości materiałów zależą z kolei od ich budowy (struktury), która jest kształtowana w procesie wytwarzania. Studenci kierunku inżynieria materiałowa poznają prawa rządzące budową materii i jej wpływem na właściwości materiałów. Poznają techniki świadomego kształtowania struktury materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe. Wykształcenie, jakie uzyskują nasi absolwenci jest w dużym stopniu uniwersalne tzn. pozwala im na pracę we wszystkich dziedzinach techniki. Mogą współpracować np. z konstruktorami przy doborze materiałów w różnych gałęziach przemysłu (przemysł lotniczy, samochodowy, elektrotechniczny i inne), czy z technologami przy ich wytwarzaniu i obróbce. Wielu z nich specjalizuje się w zaawansowanych badaniach materiałowych, koniecznych w przemyśle ale również w medycynie czy kryminalistyce. Gruntowna wiedza podstawowa i możliwość kształtowania swojej sylwetki zawodowej w elastycznym systemie studiów daje możliwość poszukiwania pracy w kierunku zbieżnym z ich zainteresowaniami. Doskonałe przygotowanie do tego dają liczne indywidualne praktyki zagraniczne i wyjazdy w czasie studiów oraz współpraca z przemysłem. Gruntowne wykształcenie ogólnotechniczne i inżynierskie pozawala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmowanie kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach, czy pracę w firmach doradztwa technicznego. Tak pokrótce przedstawiają się atuty kierunku. Nasz kierunek studiów realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Swój program opieramy na dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy oraz kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców, takich jak kreatywność, komunikatywność i samodzielność.  Udział w I edycji Programu "Studia z Przyszłością” miał na celu rozpropagowanie nowoczesnego kierunku kształcenia realizowanego na WIM PW. Certyfikat i znak jakości "Studia z Przyszłością" umieszczony został na stronie internetowej Wydziału, gdzie najczęściej zaglądają kandydaci na studia szukając informacji. Wersja drukowana przyciąga z kolei wzrok wszystkich osób odwiedzających Wydział, w tym licznych gimnazjalistów i licealistów uczestniczących w imprezach promocyjnych. Na zakończenie chciałbym dodać, że według ostatnio opublikowanego rankingu kierunków studiów 2016 miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, kierunek inżynieria materiałowa realizowany na WIM PW wygrał spośród 16 wydziałów w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii "Inżynieria materiałowa".
 
 
Dr Iwona Janicka, opiekun kierunku „Krajoznawstwo i turystyka historyczna”, Instytut Historii, Uniwersytet Gdański
 
Kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym w skali Polski. Jego głównym atutem jest silne ukierunkowanie na rzeczywiste potrzeby współczesnego rynku pracy, a konkretnie szeroko pojętej branży turystycznej, połączone z oczekiwaniami studentów, którzy kończąc naukę chcą posiadać konkretną wiedzę, umiejętności, kompetencje. Dążymy do tego przez specjalnie skomponowane programy nauczania, które co  trzeba podkreślić są elastyczne, to znaczy staramy się je w miarę zgłaszanych potrzeb modyfikować. Słuchamy zarówno głosów przyszłych pracodawców (systematycznie spotykamy się z naszymi interesariuszami zewnętrznymi), jak i samych studentów (wypowiadają się podczas spotkań oraz przez ankiety). Program jest bogaty i zróżnicowany. Na studiach licencjackich studenci zdobywają usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu historii, sztuki, kultury ale także geografii, elementów prawa i psychologii. Dzięki praktykom są przygotowywani do pracy w różnych instytucjach związanych z turystyką i nabywają konkretne doświadczenie zawodowe. Drugi stopień – studia magisterskie – poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na etapie wcześniejszym, ale przede wszystkim kładzie nacisk na przedmioty ekonomiczne, branżowe, które przygotowują studentów już nie tylko do pracy np. w biurach turystycznych, ale także dają im narzędzia do samodzielnego zakładania i prowadzenia takiej działalności. Oczywiście zgodnie z systemem bolońskim program jest pomyślany tak, aby na studia magisterskie mogły przyjść również osoby po innych aniżeli KiTH studiach licencjackich. Myślę, że właśnie te atuty, jak i profesjonalizm nauczycieli, studenci cenią sobie najbardziej i to właśnie zdecydowało o zdobyciu wyróżnienia. Wzięcie udziału w I edycji Programu z jednej strony miało być okazją do pochwalenia się tym, że udało się nam stworzyć wyjątkowy, „przyszłościowy” kierunek odpowiadający tak oczekiwaniom studentów, jak i rynkowi pracy. Liczymy, że będziemy wzorem dla innych uczelni. Z drugiej natomiast strony chcieliśmy, aby kierunek stał się znanym i renomowanym w całej Polsce. Kierunek od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, ale nie ukrywam, że zdobycie certyfikatu pomogło nam umocnić dobrą opinię o nim, spopularyzować go, ale też utwierdzić nas w przekonaniu, że mamy realny wpływ na przyszłość naszych studentów. Wiadomość o przyznaniu kierunkowi certyfikatu „Studia z Przyszłością” umieszczamy na wszystkich możliwych ulotkach informacyjnych, broszurach, plakatach zachęcających do podjęcia studiów, a także na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz stronie Instytutu Historii. Pomaga to przyciągnąć ambitnych studentów, a także zwraca na nas uwagę tych, którzy mają duży potencjał, chcieliby zabezpieczyć swoją przyszłość, ale wahają się z wyborem pomiędzy wieloma kierunkami. Posiadanie przez KiTH znaku jakości, czyli dowodu na to, że to dobre studia, ułatwia im podjęcie decyzji. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona.
 
Dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 
Kierunek „Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami” został utworzony na naszej Uczelni jako pierwszy w kraju. W tym roku pierwsi absolwenci ukończyli studia magisterskie na tym kierunku. O ile studia inżynierskie nie mają podziału na specjalności to na studiach magisterskich utworzono dwie specjalności: Odnawialne Źródła Energii oraz specjalność Gospodarka Odpadami. Sądzę, że z punktu widzenia kandydata na studia i studenta, niezmiernie istotne jest nie tylko to, że studia są ciekawe - zakres tematyczny realizowanych przedmiotów obejmuje ważną i aktualną problematykę – oraz, że zajęcia prowadzone są przez kadrę stale doskonalącą swoje umiejętności, nie tylko merytoryczne ale i dydaktyczne. Istotne dla studentów jest również to, że nie ma problemów ze znalezieniem miejsca na praktyki, staże jak i miejsc pracy po ukończeniu tego kierunku. Nie mamy problemów z rekrutacją kandydatów na II stopień studiów, spośród tych, którzy ukończyli I stopień na naszym Wydziale. Jednak od czasu kiedy byliśmy jedyną Uczelnią w Polsce realizującą takie studia na I stopniu, minęło kilka lat i zbliżone co do zakresu studiów kierunki powstały na innych Uczelniach. Uważam, że właściwym jest realizowanie studiów II stopnia na innej Uczelni niż studiów I stopnia. Poszerza to możliwości poznawcze nie tylko tych studentów ale i całej grupy, która ma możliwość skonfrontowania na II stopniu studiów doświadczeń z absolwentami innych Uczelni. Dlatego też dla nas udział w Programie „Studia z Przyszłością” to okazja do rozpropagowania naszego II stopnia studiów na kierunku „Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami”. Niestety ze względu na termin przyznania wyróżnienia/certyfikatu i termin rekrutacji na studia magisterskie, dopiero w lutym 2017 będziemy wiedzieć czy nasze nadzieje w tym zakresie się spełniły. Informacje o uzyskanym certyfikacie i znaku jakości „Studia z Przyszłością” pojawiają się cyklicznie na stronie Uczelni oraz Wydziału. Certyfikat wywieszono również w Dziekanacie. Od października wszystkie informacje o rekrutacji na II stopień studiów na tym kierunku będą oznaczane znakiem jakości "Studia z Przyszłością".
 
Dr Krzysztof Pierścieniak, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 
Kierunek „Andragogika” na studiach licencjackich i studiach magisterskich uzyskał w 2016 roku certyfikat w Ogólnopolskim Programie Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Dodatkowo studia magisterskie zostały wyróżnione tytułem „Lidera Jakości Kształcenia”. Jakość, Innowacyjność, Rozwój  - to trzy filary naszej koncepcji kształcenia, które nie tylko przyczyniły się do uzyskania certyfikatów i tytułu „Lidera Jakości Kształcenia”, ale zdecydują także o przewadze konkurencyjnej naszej oferty w przyszłości. Program każdego przedmiotu budowany jest autorsko przez pracowników i każdego roku jest aktualizowany. Rzetelność naukowa omawianych zagadnień to warunek podstawowy. Jednocześnie dbamy o to, aby osoby studiujące andragogikę nie tylko otrzymały naukowo zweryfikowaną wiedzę, ale żeby ich umiejętność analizy występujących w otoczeniu społecznym, gospodarczym i kulturowym zjawisk była poprawna. Wykorzystujemy naukowe metody i narzędzia. Studenci wiedzą, że w trakcie studiów rozwija się ich potencjał intelektualny. Modułowa konstrukcja programu umożliwia stosowanie rozwiązań dydaktycznych, w których dominują metody aktywne, a postać zaliczenia nie jest tradycyjna to np. samodzielne przygotowaniu filmu edukacyjnego, strony internetowej, portfolia zawodowego, lub prezentacji rozwiązań metodycznych wybranego szkolenia. Studenci mają też okazję przygotować w zespołach wnioski grantowe, wypełniane według aktualnie dostępnych na rynku formularzy i procedur. W ten sposób egzamin staje się jednocześnie dowodem osiągnięcia efektu kształcenia. Włączamy współczesne technologie do procesu kształcenia. Wykorzystujemy na zajęciach sprzęt multimedialny, gry dydaktyczne. Wykorzystujemy zasoby informacyjne, dydaktyczne oraz bibliograficzne, które są dostępne zdalnie. Korzystamy ze ogólnoświatowych źródeł realizując ze studentami proces e-learningowy. Studenci oprócz budowania własnej wiedzy dojrzewają kompetencyjnie. Mają możliwość realizacji własnym pasji badawczych, a poprzez praktyki i staże, których ofertę starannie przygotowujemy, zdobywać doświadczenia zawodowe. Uczestnicząc w Targach pracy, dniach otwartych, czy akcjach promocyjnych studenci konfrontują budowany kapitał edukacyjny z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Oferta Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego jest unikatowa, a ponieważ sama nazwa kierunku nie jest powszechnie rozpoznawalna, to udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących, takich jak Konkurs „Studia z Przyszłością” jest dla nas szczególnie ważny. Wyzwaniem jest udział w konkursie, w którym oferta jest oceniana nie tylko poprzez pryzmat parametrów naukowych, ale również pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy i to nie tylko teraźniejszych,  ale tymi przyszłymi. Chcemy promować  ofertę edukacyjną, która buduje kompetencje społeczne pozwalające studentowi nie tylko podjąć pracę w organizacji, ale także założyć własną firmę i z sukcesem konkurować na rynku z absolwentami innych uczelni.
 
Dr hab. inż. Dymitry Capanidis, Kierownik studiów podyplomowych „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
 
Studia podyplomowe „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, organizowane przez Wydział Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej, kierowane są głównie do osób chcących związać swoją karierę zawodową z branżą przemysłu tworzyw sztucznych oraz do kadry inżynieryjnej i pracowników przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych lub wykorzystujących te materiały w produkowanych wyrobach. Tematyka tych studiów łączy się wiec z zagadnieniami doboru odpowiednich materiałów polimerowych, projektowania oraz technologii wytwarzania produktów i elementów maszyn z tworzyw sztucznych, a także ich późniejszej utylizacji po okresie eksploatacji. Z tego też powodu, mocną stroną oferowanego kierunku studiów jest ich kompleksowość i interdyscyplinarny charakter, łączący podstawową wiedzę z zakresu chemii i fizyki polimerów z praktycznymi aspektami badań oraz stosowania tworzyw sztucznych oraz nowoczesnych polimerowych materiałów kompozytowych. Przejawia się to dużą liczbą 130 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w ramach dwusemestralnych studiów), wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą i bazę dydaktyczną, w stosunku do 150 godzin wykładów, a także tematyką prac końcowych, w zdecydowanej większości dotyczącą realnego rozwiązywania problemów i opracowań na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych. Warto również podkreślić fakt, że w przyjętej koncepcji kształcenia, są włączani przedstawiciele znanych firm z branży tworzyw sztucznych, prezentujących nowoczesne technologie i aktualne tendencje rozwoju szeroko rozumianego przemysłu tworzyw sztucznych. Decydując się na udział w I edycji Programu „Studia z Przyszłością” pragnęliśmy uzyskać ocenę przyjętej koncepcji kształcenia realizowanego kierunku studiów podyplomowych przez niezależnych ekspertów reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i gospodarcze. Opinie ekspertów miały być dla nas ewentualnym potwierdzeniem, co do słuszności przyjętego programu kształcenia, a także stanowić podstawę do modyfikacji programu studiów w celu podniesienia poziomu kształcenia oraz lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracodawców. Przyznany certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”, świadczący o trafności koncepcji i programu kształcenia studiów podyplomowych „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”, ma dla nas istotne znaczenie w komunikacji marketingowej. Wykorzystujemy go między innymi na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej, w zakładce Centrum Kształcenia Ustawicznego (w opisie programu czwartej edycji 2016-2017), a także w ulotce informacyjnej promującej te studia podyplomowe, w celu podkreślenia nowoczesnego i przyszłościowego kierunku kształcenia umożliwiającego uczestnikom nabycie niezbędnych kompetencji i praktycznych umiejętności, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, zwiększające szanse uzyskania atrakcyjnego zatrudnienia na rynku pracy.
 
Dr Joanna Długosz, kierownik polsko-niemieckich stacjonarnych studiów wspólnych na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prawo jako kierunek jednolitych magisterskich studiów, prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) został dwukrotnie wyróżniony w pierwszej edycji Programu „Studia z Przyszłością” – otrzymał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia”. Zgłoszenie naszego kierunku wspólnego do pierwszej edycji Programu „Studia z Przyszłością” było podyktowane dążeniem do szerokiej promocji tego kierunku studiów, a także do popularyzacji nowatorskiego pomysłu na międzynarodową edukację prawniczą. Studia te bowiem na rynku edukacyjnym wyróżnia oryginalność przyjętej koncepcji kształcenia, wysoka wartość merytoryczna oraz nowatorstwo i unikatowość proponowanych treści dydaktycznych, innowacyjność w obszarze stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji osiąganych efektów kształcenia, a także adekwatność do potrzeb rynku pracy. Realizowany program kształcenia odpowiada potrzebom otoczenia środowiska społeczno-gospodarczego, a jego międzynarodowy wymiar ma prekursorski charakter i zapewnia nieosiągalną w tradycyjnej polskiej edukacji prawniczej równowagę miedzy możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego, a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia. Zakładane efekty kształcenia są z kolei zarówno adekwatne do profilu i poziomu nauczania, jak i dają przemyślany i uporządkowany obraz sylwetki oraz zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. Szczególnym atutem realizowanego przez nas kierunku wspólnego są odbywające się równolegle w dwóch językach studia dwóch porządków prawnych, które dają możliwość poznania funkcjonujących w obu systemach procedur, rozwiązań i instytucji. Studenci mogą korzystać z ofert licznych modułów przedmiotowych, które wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną na kierunkach prawniczych realizowanych na innych uczelniach, a tym samym nabyć poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów prawnych, budującą i rozwijającą umiejętność samodzielnego formułowania opinii oraz samodzielnego i prawidłowego wykorzystania materiałów i źródeł naukowych. Zajęcia na naszym kierunku są realizowane przez Wydziały Prawa obu współpracujących Uniwersytetów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech; także praktyki studenckie odbywają się w obu krajach. Taka forma kształcenia umożliwia studentom uzyskanie wyjątkowych umiejętności postrzegania związków między tworzeniem i stosowaniem prawa a otaczającą je rzeczywistością kulturową i językową, a także pozwala na zindywidualizowanie profilu studiów z uwzględnieniem zainteresowań i planów zawodowych studenta. Są to mocne strony wspólnego kierunku i – jak sądzę one właśnie przyczyniły się do uzyskania Certyfikatu „Studia z Przyszłością”. Certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia” jest przez nas wykorzystywany do wszystkich celów związanych z polityką informacyjną i promocyjną obu Wydziałów prowadzących kierunek wspólny, w tym m.in. w materiałach promocyjnych, wydawnictwach, dokumentach oraz na stronach internetowych.
 
 
 
Dr hab. Marzena Nowakowska, kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Inżynieria danych jest kierunkiem oferowanym na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Studia mają charakter praktyczny i mieszczą się w ramach merytorycznych informatyki stosowanej. Oferta kształcenia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem metod matematycznych i technologii informatycznych. W dużym zakresie wprowadzono nauczanie metodologii stosowanej w pracy z danymi typu Big Data. W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, do procesu kształcenia wprowadzono zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, łączące wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu takimi organizacjami oraz niestandardowe przedmioty wzbogacające kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i twórczego rozwiązywania problemów (coaching kariery, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, negocjacje). Co najmniej trzymiesięczny czas trwania praktyk zawodowych i ich umiejscowienie na ostatnim semestrze zostały zaplanowane w celu ułatwienia studentowi wejścia na rynek pracy. W programie studiów położono szczególny nacisk na ponadstandardową obecność lektoratów z języka angielskiego, dbając o ścisłą korelację z przedmiotami kształcenia zawodowego. Zgłoszenie kierunku Inżynieria danych do udziału w I edycji Programu „Studia z Przyszłością” było podyktowane chęcią uzyskania weryfikacji zaproponowanego przez nas nowoczesnego modelu kształcenia dla potrzeb gospodarki zarówno ze strony środowiska akademickiego jak również ze strony ekspertów rynkowych. Uzyskanie Certyfikatu i Znaku Jakości "Studia z Przyszłością" potwierdziło nasze przewidywania, że ekspert od danych będzie jednym z najbardziej pożądanych zawodów w IT w ciągu najbliższej dekady. Informacja o tym wyróżnieniu ukazała się w prasie lokalnej oraz w radiowych spotach reklamowych emitowanych w związku z akcją rekrutacyjną. Certyfikat i Logo Programu są wykorzystywane w działaniach marketingowych Uczelni i Wydziału. Zostały umieszczone na głównej stronie witryny internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz właściwych stronach internetowych Wydziału Zarządzania i Modelowanie Komputerowego. Plakaty z treścią Certyfikatu  są opublikowane na korytarzach Wydziału. "Studia z Przyszłością" są wizytówką ulotek informacyjnych dla absolwentów szkól ponadgimnazjalnych .
 
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: