Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Czym jest akredytacja?

Akredytacja (od fr. accréditer, „upełnomocnić” - czynić pewnym) jest ściśle określonym postępowaniem, w którym strona trzecia (instytucja, stowarzyszenie, fundacja, firma) przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że dany produkt, usługa, proces lub organizacja jako całość spełnia wymagania i standardy w określonym zakresie. W przypadku Programu „Studia z Przyszłością” akredytację adresujemy do uczelni i ich jednostek organizacyjnych, a przedmiotem badania są kierunki studiów i realizowane na nich programy kształcenia. Do Programu mogą być zgłaszane kierunki studiów (lub specjalności). Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, gwarantujące najwyższą jakość studiów.
 

W szkolnictwie wyższym występuje kilka rodzajów akredytacji. Obok obligatoryjnych, dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) istnieją akredytacje fakultatywne – przeprowadzane przez instytucje środowiskowe i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). Do tych ostatnich uczelnie zgłaszają się dobrowolnie w celu podnoszenia jakości kształcenia i promowania najlepszych kierunków studiów, które realizują. Najbardziej popularne akredytacje środowiskowe w Polsce to m.in. akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” czy akredytacja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Od roku 2015 oferta akredytacji środowiskowych poszerza się o Program „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Postępowanie akredytacyjne obejmuje złożenie wniosku o akredytację, przeprowadzenie samooceny przez jednostkę ubiegającą się o uzyskanie certyfikatu, badanie przesłanej dokumentacji przez Komisję Ekspertów, wydanie oceny i nadanie Certyfikatu Akredytacyjnego (w przypadku pozytywnego wyniku oceny).
 
Akredytacja „Studia z Przyszłością” jest działaniem dobrowolnym i nie należy jej mylić z akredytacją obligatoryjną przeprowadzaną przez PKA. Kierunki kształcenia są zgłaszane do akredytacji w Konkursie „Studia z Przyszłością”, gdyż nadany przez Fundację Znak Jakości stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia, dobrze odpowiadającego na wyzwania rynku pracy. Posiadanie akredytacji pozwala skutecznie promować kierunek, potwierdzać najwyższą jakość studiów, należeć do grona liderów rynku szkolnictwa wyższego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” pomaga rekrutować kandydatów na studia, pozyskiwać partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz podnosić prestiż oferowanego w uczelni wykształcenia.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: