Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ZGŁOSZENIE DO 9. EDYCJI

Kierunek studiów (I lub II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, szkołę doktorską bądź specjalność na kierunku studiów) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez Rektora uczelni, jak i kierownika jednostki organizacyjnej uczelni (np. dziekana wydziału) czy też kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry itp.). Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego Kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów uczenia się dla zgłaszanego kierunku (dokument w formacie WORD lub PDF).


http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe 2023 dla kierunku, który POSIADA certyfikat "Studia z Przyszłością", nadany w 8. edycji Programu (procedura uproszczona) - kliknij i pobierz zgłoszenie!


http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe 2023 dla kierunku, który NIE POSIADA certyfikatu "Studia z Przyszłością", nadanego w 8. edycji Programu (kierunki zgłaszane po raz pierwszy) - kliknij i pobierz zgłoszenie!


Kwestionariusz akredytacyjny należy przesłać do nas zarówno drogą elektroniczną na adres: studia@konkurs-certyfikat.pl  jak i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. Załącznik w postaci opisu efektów uczenia się należy przesłać wyłącznie drogą e-mailową.

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy zarówno jednostki, które posiadają już certyfikat „Studia z Przyszłością” nadany w 8. edycji Konkursu i chcą uzyskać akredytację na kolejny rok, jak również jednostki nowe, które będą się starały o uzyskanie naszego certyfikatu po raz pierwszy. Jednostki, które posiadają aktualnie certyfikat "Studia z Przyszłością", mogą skorzystać z uproszczonej procedury akredytacji - zgłaszając do konkursu ten sam kierunek, co w 9. edycji, należy wypełnić skróconą, uproszczoną wersję zgłoszenia konkursowego. 

Każda jednostka (uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę kierunków studiów – nie przewidujemy w tym zakresie ograniczeń ilościowych.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: