Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

Co oceniamy?

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” będzie jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny.

Nasi eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Kryteria oceny kierunków studiów określa szczegółowo Regulamin Programu "Studia z Przyszłością". Zgodnie z § 5 Regulaminu certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

-wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
-jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
-jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
-wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
-zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów uczenia się o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
-wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” w 8. edycji Programu otrzymają kierunki studiów, które uzyskają najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: