Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ZGŁOSZENIE

Kierunek studiów (I lub II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich bądź specjalność na kierunku studiów) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez Rektora uczelni, jak i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy też kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego Kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów kształcenia dla zgłaszanego kierunku (dokument w formacie WORD lub PDF).

Kwestionariusz jest dostępny do pobrania na stronie poniżej.

Zgłoszenia w IV edycji Programu (2018/19) przyjmujemy do 14 grudnia 2018 roku.

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy zarówno jednostki, które posiadają już certyfikat „Studia z Przyszłością” nadany w III edycji Konkursu i chcą uzyskać akredytację na kolejny rok, jak również jednostki nowe, które będą się starały o uzyskanie naszego certyfikatu po raz pierwszy. Jednostki, które posiadają aktualnie certyfikat "Studia z Przyszłością", mogą skorzystać z uproszczonej procedury akredytacji - zgłaszając do konkursu ten sam kierunek, co w III edycji, należy wypełnić skróconą, uproszczoną wersję zgłoszenia konkursowego. 

Każda jednostka (uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę kierunków studiów – nie przewidujemy w tym zakresie ograniczeń ilościowych.
 
http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe dla kierunku, który POSIADA certyfikat "Studia z Przyszłością", nadany w III edycji Programu (procedura uproszczona) - kliknij i pobierz zgłoszenie!http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe dla kierunku, który NIE POSIADA certyfikatu "Studia z Przyszłością", nadanego w III edycji Programu (kierunki zgłaszane po raz pierwszy) - kliknij i pobierz zgłoszenie!


Kwestionariusz akredytacyjny wraz z załącznikiem należy przesłać do nas zarówno drogą elektroniczną na adres: konkurs@studiazprzyszloscia.pl, jak i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec - w terminie do 14 grudnia 2018 roku.


 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: