Konkurs i Program Akredytacji Kierunków Studiów
  • Zapraszamy uczelnie do rywalizacji o certyfikat „Studia z Przyszłością”
  • Wyróżniamy innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów!
  • Wskazujemy studia dostosowane do wyzwań rynku pracy!

ZGŁOSZENIE DO V EDYCJI

Kierunek studiów (I lub II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, szkołę doktorską bądź specjalność na kierunku studiów) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez Rektora uczelni, jak i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy też kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego Kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów kształcenia dla zgłaszanego kierunku (dokument w formacie WORD lub PDF).

Zgłoszenia w V edycji Programu (2019/2020) przyjmujemy do 13 grudnia 2019 roku (piątek).

http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe dla kierunku, który POSIADA certyfikat "Studia z Przyszłością", nadany w IV edycji Programu (procedura uproszczona) - kliknij i pobierz zgłoszenie!


http://www.studiotomcom.pl/img/word.png
Zgłoszenie konkursowe dla kierunku, który NIE POSIADA certyfikatu "Studia z Przyszłością", nadanego w IV edycji Programu (kierunki zgłaszane po raz pierwszy) - kliknij i pobierz zgłoszenie!


Kwestionariusz akredytacyjny wraz z załącznikiem należy przesłać do nas zarówno drogą elektroniczną na adres: konkurs@studiazprzyszloscia.pl, jak i pocztą tradycyjną na adres: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec - w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy zarówno jednostki, które posiadają już certyfikat „Studia z Przyszłością” nadany w IV edycji Konkursu i chcą uzyskać akredytację na kolejny rok, jak również jednostki nowe, które będą się starały o uzyskanie naszego certyfikatu po raz pierwszy. Jednostki, które posiadają aktualnie certyfikat "Studia z Przyszłością", mogą skorzystać z uproszczonej procedury akredytacji - zgłaszając do konkursu ten sam kierunek, co w IV edycji, należy wypełnić skróconą, uproszczoną wersję zgłoszenia konkursowego. 

Każda jednostka (uczelnia, wydział, instytut) może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę kierunków studiów – nie przewidujemy w tym zakresie ograniczeń ilościowych.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: